Choď na obsah Choď na menu
 

VOP SR

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 1. ZMLUVNÉ STRANY

POSKYTOVATEĽ:

FOR BUSINESS PROFIT, s.r.o.

so sídlom :   Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4
IČ: 06226558
DIČ: CZ684222886

 

Číslo účtu:

CZ10 0800 0000 0029 0949 7003


Niesme platcami DPH.

(ďalej len „Poskytovateľ“)


 

OBJEDNÁVATEĽ

Objednávateľom je každý subjekt, ktorý má pridelené platné identifikačné číslo v SR alebo ČR, zaregistruje sa, a objedná si program

BUSINESS PROFIT – SPROSTREDKOVANIE OBCHODNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ

 

(ďalej len „Objednávateľ)

 

Tieto podmienky pre registráciu firmy (ďalej len „podmienky“) do programu Business Profit (ďalej len „služba“) upravujú zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom FOR BUSINESS PROFIT s.r.o. so sídlom  Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 IČ: 06226558 (ďalej len „Poskytovateľ“) a podnikateľským subjektom v rámci služby ( ďalej len „Objednávateľ')


2. POPIS SLUŽBY

2.1 PROGRAM BUSINESS PROFIT

Sprostredkovanie obchodných príležitostí

Program BUSINESS PROFIT (ďalej len „služba“) slúži k sprostredkovaniu obchodných príležitostí pre Objednávateľa. Sprostredkovaním sa rozumie nájsť vhodného dodávateľa alebo odberateľa (Fyzické osoby nepodnikateľov, Fyzické osoby podnikatelov a Právnické osoby), na základe vopred dohodnutých požiadaviek Objednávateľa uvedených v objednávke. Služba zahrňuje overenie subjektu, oslovenie / analýza a v prípade záujmu o službu či dopyt predkladanie ponúk.

 

2.1.1 Popis služby

Objednávateľ má možnosť zvoliť si program podľa bodu 2.1.4. Služba garantuje sprostredkovanie obchodných príležitosti podľa zvolenej programu. Kontakty na záujemcov o služby Objednávateľa sú zasielané priebežne počas dohodnutej doby trvania služby, a sú zasielané elektronicky na e-mailovu adresu Objednávateľa, uvedenú v objednávke. Z realizovaných obchodov Objednávateľ neplatí Poskytovateľovi žiadnu províziu. Platí len poplatok za službu, ktorý je potrebné uhradiť pred realizáciou služby,podľa bodu 2.1.4.

 

2.1.2 Trvanie služby

Po prijatí objednávky je zaslaná faktúra elektronicky. Zahájenie služby (a zároveň registrácia) Objednávateľa nastáva ihneď (max. do 3 pracovných dní) po pripísaní platby na účet Poskytovateľa. Uskutočnením platby sa rozumie pripísanie platby na účet Poskytovateľa, do 7 pracovných dní od odoslania faktúry.

 

2.1.3 Garancia sprostredkovania obchodných príležitostí

Garanciou sa rozumie dodať dohodnutý počet obchodných príležitostí podľa bodu 2.1.4. Garancia sa považuje za splnenú zaslaním kontaktu na záujemcu, ktorý prejavil záujem o služby, alebo dopyt Objednávateľa. V prípade, že Poskytovateľ nesplní podmienky bodu 2.1.4., vráti Poskytovateľ služby na vyžiadanie zákazníka poplatok za program BUSINESS PROFIT v plnej výške. Nárok na vrátenie poplatku za zvolený program Business PROFIT Objednávateľovi vzniká zaslaním žiadosti o vrátenie poplatku prostredníctvom e-mailu na adresu info@pro-biznis.cz , najneskôr 3 dni pred ukončením služby. Po doručení žiadosti Poskytovateľovi, je do 7 pracovných dní čiastka prevedená na uvedený bankový účet Objednávateľa. V prípade, že nebolo dojednané iným spôsobom, je pre uplatnenie Garancie sprostredkovania obchodných príležitostí nutné uhradiť faktúru za službu, ku ktorej se garancia vzťahuje, v termíne jej splatnosti. Garanciu sprostredkovania obchodných príležitostí je možné znova uplatniť po skončení služby a to najneskôr 3 dni pred ukončením služby. Služba sa aktivuje odoslaním objednávky a zaplatením poplatku za danú variantu služby, pričom Objednávateľ nemá nárok na skúšobné obdobie.

 

2.1.4 CENA SLUŽBY

Na základe objednávky

 3. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

3.1 Poskytovateľ služby

Poskytovateľ služby môže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ je jednanie Objednávateľa v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, dobrými mravmi, porušuje záujmy tretích osôb, šíri obsah dopytov a služieb akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu Poskytovateľa, zasiela nevyžiadané obchodné správy, alebo ponuku služieb, ktoré nesúvisia s obsahom dopytu (nevyžiadanú ponuku) a zneužíva získané kontakty k podvodnej činnosti. Pri nedodržaní týchto povinností si Poskytovateľ vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy a odhlásenie Objednávateľa zo služby, bez akéhokoľvek finančného vyrovnania. 

3.2 Objednávateľ

3.2.1 Zasielanie obchodných príležitostí do e-mailu

Objednávateľ odstúpiť od zmluvy, pokiaľ Poskytovateľ poruší niektorú z vyššie uvedených spôsobom:

  • V prípade ukončenia služby a nedodržania počtu sprostredkovaných obchodných príležitostí je povinný informovať Poskytovateľa na e-mailovú adresu info@pro-biznis.cz a požadovať potvrdenie o prijatí.

  • V prípade získania dopytu s nepravdivými informáciami kontaktovať Poskytovateľa na e-mailovú adresu info@pro-biznis.cz a požadovať potvrdenie o prijatí a to najneskôr do 30 dní od odoslania dopytu.

Poskytovateľ má povinnosť do 30 pracovných dní od podania tejto sťažnosti registrovaného Objednávateľa informovať o výsledku. V prípade, že bude reklamácia oprávnená, má Poskytovateľ povinnosť vrátiť celú časť poplatku za zvolenú službu.

 

 4. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Objednávateľ odoslaním objednávky súhlasí so spracovaním osobných údajov .

Poskytovateľ služby zhromažďuje so súhlasom Objednávateľa jeho osobné údaje vo forme nahrávok všetkých uskutočnených hovorov a ďalej v písomnej či e-mailovej forme, predovšetkým meno a priezvisko, adresu, kontaktné údaje a názov spoločnosti. Vyššie uvedené údaje slúžia pre sprostredkovanie obchodných príležitostí, medzi Objednávateľmi a dopytujúcimi. Objednávateľ súhlasí s nahrávaním všetkých uskutočnených hovorov, ktoré sú za účelom zjednania služby, a v rámci skvalitňovania poskytnutej služby. Poskytovateľ služby má právo zasielať Objednávateľovi e-mailom, prostredníctvom SMS a telefonicky obchodné informácie s novinkami, akčnými ponukami, inzerciou, apod. Objednávateľ má právo odhlásiť sa zo zasielania obchodných informácií na vyššie uvedených kontaktoch, alebo odpovedí na obchodnú informáciu, ktorá bola poslaná e-mailom. Po vypršaní platnosti registrácie ObjednávateľaPoskytovateľ právo uchovávať jeho kontaktné údaje pre svoje interné potreby, pokiaľ Objednávateľ nepožiada o ich vymazanie. Poskytovateľ služby poskytuje osobné údaje Objednávateľa len za účelom sprostredkovania obchodných ponúk alebo dopytov . Uchované osobné údaje môže Objednávateľ alebo dopytujúci kedykoľvek zmeniť prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov.

 5. Záverečné ustanovenia

Poskytovateľ neposkytuje záruku uzatvorenia obchodnej príležitosti, ani za kvalitu sprostredkovanej príležitosti. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za sprostredkovaného záujemcu a následné plnenie zo zmluvy o spolupráci, alebo inej zmluvy medzi Objednávateľom a záujemcom o jeho služby alebo dopyt. Uhradením poplatku za službu Objednávateľ vyjadruje bezpodmienečný súhlas s registráciou a uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami. Ďalšie vzťahy a náležitosti, rovnako ako obsah zmluvy o sprostredkovaní nesmie byť v rozpore so všeobecne platnými zákonmi a súvisiacimi predpismi. Predmetom týchto obchodných podmienok je úprava zmluvných vzťahov medzi Poskytovateľom a Objednávateľom pri poskytovaní služby. Zmluvný vzťah založený na týchto všeobecných obchodných podmienkach vzniká medzi Poskytovateľom a Objednávateľom,  okamžikom pripísania platby za zvolenú službu na účet Poskytovateľa. Takto zadanou objednávkou Objednávateľ potvrdzuje, že s týmito obchodnými podmienkami súhlasí, a súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu 4 . Tieto podmienky naberajú na platnosti ich zverejnením. Poskytovateľ si vyhradzuje právo Obchodné podmienky meniť. Zmenu a ich účinnosť Poskytovateľ zverejní vhodným spôsobom na internetových stránkach www.pro-biznis.cz.


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 10.02. 2018.