Choď na obsah Choď na menu
 

VOP ČR

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


1. Smluvní strany

POSKYTOVATEL:

FOR BUSINESS PROFIT, s.r.o

se sídlem : Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4
IČ: 06226558
DIČ: CZ684222886

 

Číslo účtu:

CZ10 0800 0000 0029 0949 7003

Nejsme plátci DPH.

(dál jen „Poskytovatel“)


OBJEDNÁVATEL

Objednávatelem je každý subjekt, který má přidělené platné identifikační číslo v SR nebo ČR zaregistruje se, a objedná si program

BUSINESS PROFIT – SPROSTREDKOVÁNÍ OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

 (dále jen „Objednávatel“)


 

Tyto podmínky pro registraci firmy (dále jen „podmínky“) do programu Business Profit (dále jen „služba“) upravují smluvní vztah mezi Poskytovatelem FOR BUSINESS PROFIT, s.r.o,se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4  IČ: 06226558 (dále jen „Poskytovatel“) a podnikatelským subjektem v rámci služby (dále jen „Objednávatelů“)

 

2. POPIS SLUŽBY

2.1 PROGRAM BUSINESS PROFIT

Zprostředkováni obchodních příležitostí

Program BUSINESS PROFIT (dále jen „služba“) slouží k zprostředkování obchodních příležitostí pro Objednávatele. Zprostředkováním se rozumí najít vhodného dodavatele anebo odběratele (Fyzické osoby, Fyzické osoby podnikatele a Právnické osoby) na základě předem dohodnutých požadavek Objednávatele uvedených v objednávce. Služba zahrnuje ověření subjektu, oslovení / analýzu a v případě zájmu o službu nebo poptávku předkládáni nabídek, zprostředkování kontaktu za účelem navázaní spolupráce, nebo dojednání jiné smlouvy.


2.1.1 Popis služby

Objednávatel má možnost zvolit si  program podle bodu 2.1.4. Služba garantuje zprostředkováni obchodních příležitostí podle zvoleného programu. Kontakty na zájemce o služby Objednávatele jsou zasílané průběžně dle dohodnuté doby trvání služby, a jsou zasílané elektronicky na e-mailovou adresu Objednávatele, uvedenou v objednávce. Z realizovaných obchodů Objednávatel neplatí Poskytovateli žádnou provizi. Platí jen poplatek za službu, který je potřebné uhradit před realizaci služby,podle bodu 2.1.4

2.1.2 Trvání služby

Po přijetí objednávky je  zaslána  faktura elektronicky. Zahájení služby (a zároveň registrace) Objednávatele nastává ihned (max. do 3 pracovních dnů) po připsaní platby na účet Poskytovatele. Uskutečněním platby se rozumí připsání platby na účet Poskytovatele, do 7 pracovních dnů od odeslaní faktury.

2.1.3 Garance zprostředkování obchodních příležitostí

Garanci se rozumí dodat dohodnutý počet obchodních příležitostí podle bodu 2.1.4. Garance se považuje za splněnou zasláním kontaktu na zájemce, který projevil zájem o služby, anebo poptávku Objednávatele. V případě, že Poskytovatel nesplní podmínky bodu 2.1.4., vrátí Poskytovatel služby na vyžádání zákazníka poplatek za program BUSINESS PROFIT v plný výšce. Nárok na vrácení poplatku za zvolený program Business PROFIT Objednávatelovi vzniká zasláním žádosti o vráceni poplatku prostřednictvím e-mailu na adresu info@pro-biznis.cz , nejpozději 3 dni před ukončením služby. Po doručení žádosti Poskytovateli, je do 7 pracovních dní částka převedená na uvedený bankovní účet Objednávatele. V případě, že nebylo dojednané jiným způsobem, je pro uplatnění Garance zprostředkovaní obchodních příležitostí nutné uhradit fakturu za službu, ke které se garance vztahuje, v termíne její splatnosti. Garanci zprostředkováni obchodních příležitostí je možné znova uplatnit po skončení služby a to nejpozději 3 dni před ukončením služby. Služba se aktivuje odesláním objednávky a zaplacením poplatku za danou variantu služby.

 

 

2.1.4 Cena služby

Dle zvolené objednávky

3. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

3.1 Poskytovatel služby

Poskytovatel služby může odstoupit od smlouvy, pokud je jednání Objednávatele v rozpore s těmito obchodními podmínkami, porušuje zájmy třetích osob, šíři obsah poptávek a služeb jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Poskytovatele, zasílá nevyžádané obchodní správy, anebo nabídky služeb, které nesouvisí s obsahem poptávky (nevyžádané nabídky) a zneužívá získané kontakty k podvodné činnosti. Při nedodržení těchto povinností si Poskytovatel vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy a odhlášení Objednávatele ze služby, bez jakéhokoliv finančního vyrovnáni. 

3.2 Objednávatel

3.2.1 Zasílaní obchodních příležitostí do e-mailu

Objednávatel může odstoupit od smlouvy, pokud Poskytovatel poruší některou z uvedených garancií, a to následujícím způsobem:

  • V případě ukončení služby a nedodržení počtu zprostředkovaných obchodních příležitostí je povinný informovat Poskytovatele na e-mailovou adresu info@pro-biznis.cz a požadovat potvrzeni o přijetí.

  • V případě získaní poptávky s nepravdivými informacemi kontaktovat Poskytovatele na e-mailovou adresu info@pro-biznis.cz a požadovat potvrzeni o přijetí, a to nejpozději do 30 dní od odesláni poptávky.

Poskytovatel má povinnost do 30 pracovních dní od podáni této stížností registrovaného Objednávatele informovat o výsledku. V případě, že bude reklamace oprávněná, má Poskytovatel povinnost vrátit celou část poplatku za svolenou službu.

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Objednávatel odesláním objednávky souhlasí ze zpracováním osobních údajů Poskytovatel služby shromažďuje se souhlasem Objednávatele jeho osobní údaje ve formě nahrávek všech uskutečněných hovorů a dále v písemné či e-mailové formě, hlavně jméno a příjmení, adresu, kontaktní údaje a název společnosti. Uvedené údaje slouží pro zprostředkováni obchodních příležitostí, mezi Objednávateli a poptávajícími, nebo dodavateli . Objednávatel souhlasí s nahráváním všech uskutečněných hovorů, které jsou za účelem zjednání služby, a v rámci zkvalitňování poskytnuté služby. Poskytovatel služby má právo zasílat Objednávateli e-mailem, prostřednictvím SMS a telefonicky obchodní informace s novinkami, akčními nabídkami, inzerci apod. Objednávatel má právo odhlásit se ze zasílaní obchodních informací na uvedených kontaktech, anebo odpovědí na obchodní informaci, která byla poslaná e-mailem. Po vypršení platnosti registrace ObjednávatelePoskytovatel právo uchovávat jeho kontaktní údaje pro svoje interní potřeby, pokud Objednávatel nepožádá o jich vymazání. Poskytovatel služby poskytuje osobní údaje Objednávatele jen za účelem zprostředkováni obchodních poptávek nebo nabídek. Uchované osobní údaje může Objednávatel anebo poptávající kdykoliv změnit prostřednictvím výše uvedených kontaktů.


5. Závěreční ustanovení

Poskytovatel neposkytuje záruku uzavření obchodní příležitosti, ani za kvalitu zprostředkované příležitosti. Poskytovatel nenese zodpovědnost za zprostředkovaného zájemce a následné plnění ze smlouvy o spolupráci, anebo jiné smlouvy mezi Objednávatelem a zájemcem o jeho služby anebo poptávku. Uhrazením poplatku za službu Objednávatel vyjadřuje bezpodmínečný souhlas s registraci a uvedenými všeobecnými obchodními podmínkami. Další vztahy a náležitosti, rovněž jako obsah smlouvy o zprostředkování nesmí být v rozpore se všeobecně platným zákonem a souvisejícími předpisy. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava smluvních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednávatelem při poskytovaní služby. Smluvní vztah založený na těchto všeobecných obchodních podmínkách vzniká mezi Poskytovatelem a Objednávatelem,  okamžikem připsaní platby za zvolenu službu na účet Poskytovatele. Zadanou objednávkou Objednávatel potvrzuje, že s těmito obchodními podmínkami souhlasí a souhlasí ze zpracováním osobních údajů dle bodu 4. Tito podmínky nabírají na platnosti jich zveřejněním. Poskytovatel si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Změnu a jich účinnost Poskytovatel zveřejní vhodným způsobem na internetových stránkách www.pro-biznis.cz.


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tito Všeobecní obchodní podmínky jsou platné a účinné od 10.02.2018